Deklaracja dostępności Regionalnego Centrum Konferencyjnego Uczelni Jana Wyżykowskiego

Wstęp deklaracji

Uczelnia Jana Wyżykowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe spółki:

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6B,
59-100 Polkowice

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-16

Data aktualizacji strony internetowej: 2020-12-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Na podstronach pojawiają się pliki PDF, DOC itp. zawierające bieżące dokumenty do pobrania przez użytkowników. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-12-16

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2020-12-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Ambroziak-Sieradzka
 • E-mail: m.sieradzka@ujw.pl
 • Telefon: 76 746 53 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej ( np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej
w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • Polkowice ul. Skalników 6B
 • E-mail: ujw@ujw.pl

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Budynek przy ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice – główny budynek Uczelni

W tym budynku znajduje się Rektorat, Dziekanat i biblioteka.

Wejście do budynku:

Przed wejściem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można dostać się po schodach lub za pomocą podjazdu.

Żeby wejść do budynku, trzeba przejść przez parę ciężkich szklanych drzwi.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się dyżurka, gdzie można poprosić o pomoc

Ciągi komunikacyjne:

Budynek posiada 4 kondygnacje, parter oraz 3 piętra. Na każdą kondygnację można dotrzeć za pomocą windy.

W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni) oraz progów wyższych niż 2cm. Wyjątkiem jest połączenie budynku z budynkiem A, gdzie na schodach jest zamontowana platforma przyschodowa.

W budynku na parterze znajduje się dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Inne udogodnienia:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma systemów FM/pętli indukcyjnych.

Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.

Częściowo w przestrzeni budynku zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Brak jest udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w czasie ewakuacji.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Budynek przy ul. Skalników 6a, 59-101 Polkowice

Wejście do budynku:

Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Nie znajdują się one blisko wejścia, ale są one wyznaczone możliwie blisko.

Do budynku można dostać się po schodach lub za pomocą windy zewnętrznej.

Ciągi komunikacyjne:

Budynek posiada 3 kondygnacje parter, poziom -1 i pierwsze piętro. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwy jest tylko na poziom parteru.

W ramach jednej kondygnacji budynku występują zmiany poziomów, bez możliwości dotarcia tam przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku na parterze znajduje się dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością, ale brak jest w niej wystarczającego miejsca manewrowego, umywalki niskosyfonowej i baterii umywalkowej automatycznej lub z przedłużonym uchwytem

Inne udogodnienia:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma systemów FM/pętli indukcyjnych.

Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Brak jest udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w czasie ewakuacji.